İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FENETİK KULÜBÜ 1. ETİK ÇALIŞTAYI’NI GERÇEKLEŞTİRDİ

İÜ Fen Fakültesinde, 2 Haziran 2014’de kurulan İstanbul Üniversitesi Fenetik Kulubü ilk büyük etkinliği olan 1. ETİK ÇALIŞTAYI’nı, İÜ Fen Fakültesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu binasında bulunan, Prof. Dr. Feza Gürsey Amfisinde, 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat’ın, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Akkuş ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Günel’in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, etik konusunda çalışmalarıyla ünlü Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Etik İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman ve İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özgen katkılarıyla gerçekleşti.

1. ETİK ÇALIŞTAYI AÇILIŞ KONUŞMALARIYLA BAŞLADI.

1. Etik Çalıştayı, İÜ Fenetik Kulüp Başkanı Tuğçe Şentürk’ün, “kulübümüzün yeni başlamış ama arzulu bir şekilde devam eden minik öyküsünden bahsetmek istiyorum” sözleriyle başladı. Kulübün temel amacının insanlara etik kavramını duyurmak, anlatmak, çalıştıkları ve yaşadıkları ortamlardaki ahlaki değerler üzerinde düşündürmek olduğunu vurgulayan Şentürk’ün konuşmasından sonra 1. Etik Çalıştayı, Kulüp danışmanı Doç. Dr. Tuba Günel’in konuşmasıyla devam etti.

İÜ Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba GÜNEL konuşmasına, “Günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Bu çalışmaların belli etik kurallar gözetilerek yapılması gerekmektedir. Bu yüzden bilimsel etkinliklerde etik değerlerin gözetilmesi ve bu değerlerin topluma ve yeni nesillere kazandırılması önemli bir sorumluluktur” sözleriyle başladı. Kulüp danışmanı olarak hedefinin,  gençlerin etik değerlerine sahip çıkmalarına katkıda bulunmak ve onların üye olup sosyal paylaşımlarda bulunurlarken birbirlerine saygı duymayı da öğrenmek ve öğretmek fikriyle hareket etmeleri için yol göstermek olduğunu söyleyen Sayın Günel “Bu yoldaki çalışmaların herkese yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Hepimize iyi dinletiler” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Doç. Dr. Tuba Günel’den sonra konuşmasına başlayan,  İÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Akkuş’un konuşması dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Etik kavramının tanımıyla sözlerine başlayan Akkuş, “Kendi uğraşı alanımız olan bilimi ele alırsak her zaman etik kurallara uygun davranışların sergilendiğini söyleyemeyiz. Dünyada bilimsel etiğin dışına çıkan olaylara rastlamak mümkün. Ancak kültürel düzeyin gelişmiş olduğu ve bilimde ileri ülkelerde bu etik dışı davranışları engelleyici bazı mekanizmalar bulunmaktadır. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçebilmenin temel koşulu bilimsel düşünceyi toplumumuzda egemen kılmaktır.” sözleriyle konuşmasına devam etti. 21. yüzyılın acımasız dünyasında yer bulmak isteniyorsa, bilim etiğinin çok geniş bir çerçevede yorumlanması ve bilim kurumlarının yapısının çağdaş düşünce sistemine göre yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Baki Akkuş, “Etik dışı davranışların en aza indirgendiği çağdaş bir üniversite sistemi dileğimle hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCI PROF. DR. SEDAT MURAT 1. ETİK ÇALIŞTAYI’NDA 

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr .Sedat Murat konuşmasına etik kavramının kökeninden   ve insanlık tarihinin başlangıcından beri toplumlar için ne denli önemli bir olgu olduğundan söz ederek başladı. Etik kazanımların akademik, sosyal, iş ve ticari çevrelerde refah seviyesi yüksek bir şekilde çalışabilmek ve adil olabilmek adına oldukça belirleyici bir kavram olduğunu vurgulayarak konuşmasına devam eden Sayın Prof. Dr. Sedat Murat, etik eğitimin bireylere çocukluk çağından itibaren verilmesi ve bireylerin toplum için yararlı olabilme düşüncesine yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Vicdani ve sosyal sorumlulukların bireyler olarak farkına varılması gerektiğinin ve bunun da  ancak etik eğitimden geçtiğini belirten ve bu bağlamda kurulmuş bir kulüp olan İÜ Fenetik Kulübünün kendisini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını söyledi. İÜ Fenetik Kulübünden beklentilerinin, insanları etik değerler konusunda aydınlatmak ve düşündürmek ayrıca etik gibi bir kavramın öneminin kavratılması yönünde olduğunu belirtikten sonra sözlerine etik değerlerin toplum için öneminden bahsederek devam eden Sayın Prof. Dr. Sedat Murat, 1.Etik Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasını sonlandırmıştır.

İSTANBUL ÜNVERSİTESİ ETİK KURUL BAŞKANI PROF. DR. HASAN YAZICI “ÖZELEŞTİRİ, BİLİM, AHLAK” ADLI KONUŞMASIYLA BÜYÜK İLGİ TOPLADI

İstanbul Üniversitesi, Fenetik Kulübünün düzenlemiş olduğu 1.Etik Çalıştayı’nda davetli konuşmacılardan biri olan Sayın Prof. Dr. Yazıcı, “Bilim, Özeleştiri ve Ahlak” isimli konuşmasını yapmıştır. Konuşmasında, Temel bilim yayınları ile Klinik bilim yayınlarını eleştirel bir gözle karşılaştırmıştır. Temel bilim yayınlarındaki özeleştiri eksikliğine dikkat çeken Yazıcı, çeşitli sayısal verilerle de savını desteklemiştir. Aynı zamanda bilimsel yayınlarda, yayının doğruluğunu artırmak adına gereksiz veri eklenmesi konusuna da değinmiştir. Tüm bunların dışında insan hayatı için oldukça önemli olan hastalıklarla ilgili dayanaksız ve son derece anlamsız verilerle kurgulanmış haberlerin insanların umutlarıyla oynadığına ve hastaların boş yere kandırıldığına dikkat çekmiştir. Bilimsel yayınlarda son derece çarpıtılmış verilerle, ilaç şirketlerinin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla bilimsel kirlilik yaratıldığı konusunda katılımcıları uyarmıştır. Yayınlanan her bilimsel haberin doğru olmadığına ve bu haberlerin arka planının araştırılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Vicdani çerçeveden çoğu kez çıkılarak ticari düşünceyle bilim yapılmasının, çok yanlış sonuçlara yol açtığının ve insanların bu konuda uyandırılması gerektiğinin altını çizmiştir. Son olarak, bilimsel yayınların tartışma kısımlarındaki karşılaştırma ve kendini sorgulama eksikliğine dikkat çekerek konuşmasını tamamlamıştır.

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ TAYFUN ZAMAN DA “YARININ DÜNYASINDA KİMLER AYAKTA KALACAK?” İSİMLİ KONUŞMASIYLA 1. ETİK ÇALIŞTAYI’NDAYDI

Tayfun Zaman gerçekleştirdiği çarpıcı sunumuna, ülkemizde ve dünyada etik değerlerin öneminin giderek daha çok anlaşıldığını, ekonomi, sağlık, hizmet sektörlerinde etik algısının güçlendiğini ve pozitif yönde değiştiğini vurgulayarak başladı. Dünya piyasasına yön veren büyük şirketlerin, pazarda güçlü bir şekilde var olabilmek ve rekabet edebilmek için etik değerlere her geçen gün artan bir şekilde önem verdiklerini hatta bünyelerinde etik kurullar oluşturduklarını, şirketin üst düzey çalışanlarından en alt seviyedeki çalışanlarına kadar denetlediklerini ve yaptırımlar uyguladıklarını katılımcılara aktardı. Sunumunda oldukça iyi seçilmiş örnekler ve paradokslara yer vererek katılımcıların kısa bir sürede etik değerler konusunda düşünmelerini ve sorgulamalarını sağladı. Yolsuzluğun inanılmaz rakamlara ulaştığı dünyamızda, yolsuzlukla mücadelenin etik değerlerden ve kazanımlardan geçtiğini ve bu mücadelenin ancak insanlara aşılanmış etik düşünme yetisiyle yapılabileceğini söyledi. Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri, zaman zaman katılımcıları güldürerek zaman zaman da derin düşüncelere iterek, adaletin ve etik kazanımların eğitimden ve güçlü bir yargı sisteminden geçtiğini belirterek konuşmasına son verdi.

1.ETİK ÇALIŞTAYI’NDAKİ BİR DİĞER DAVETLİ KONUŞMACI “TOPLUMSAL VE MESLEKİ YAŞAMDA ETİK DEĞERLERİN YERİ VE ÖNEMİ” İSİMLİ KONUŞMASIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MURAT ÖZGEN İDİ

İstanbul Üniversitesi, Fenetik Kulübünün düzenlemiş olduğu 1.Etik Çalıştayındaki bir diğer davetli konuşmacı Prof. Dr. Murat Özgen, etik kavramının tarihsel gelişimiyle sözlerine başladı. İlk çağlardan itibaren etik gelişimine değinen Özgen, konuşmasını faydacılık ve ödev ahlakı çerçevesinde yoğunlaştırmıştır. Ödev ahlakının, Immanuel Kant tarafından geliştirilen, sonuca bakmaksızın eylemin ortaya çıkış amacıyla ilgilenen bir yaklaşımken, pragmatizm’in eylemlerin tamamıyla kişiye ya da topluma kazandırdığı fayda ile ilgilendiğinden bahseden Prof. Dr. Özgen, bu yaklaşımlardan hangisinin etik açıdan uygulanabilir olacağına, içinde bulunulan koşullar değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Etik yasalarının evrenselliğine dikkat çekerken, her konuda geçerli tek bir etik yaklaşımın neden olamayacağını bu bağlamda açıklamıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN SUNUMLARDAN SONRA ÇALIŞTAY, PANEL İLE DEVAM ETTİ

Konuşmacıların sunumlarından sonra panel şeklinde devam eden çalıştayda gelen katılımcıların etik konusundaki soruları cevaplandırıldı. Panel sonunda konuşmacılara sunumları için teşekkür edilerek, plaketleri verildi.

 

 

Çalıştay, İstanbul Üniversitesi Müzik Kulübü’nün düzenlediği müzik dinletisi eşliğinde verilen ikramlarla sonlandı.

04 Aralık 2014
1541 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler, Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 455 57 00, Faks: 0212 519 08 34